Myndighed - Job og Social

Konsulentbistand til myndighed og udførerenheder


En velfungerende organisation med velgennemtænkte arbejdsgange, tydelige aftaler i snitflader og overgange, fagligt opdaterede medarbejdere og driftsikre ledere er nødvendige forudsætninger for at organisationen – myndigheden eller udførerenheden -  på én og samme tid kan tilvejebringe økonomistyring, løsninger af høj faglig kvalitet og medarbejdertrivsel.


Jeg - Socialfaglig Konsulent Søren Møller Petersen - tilbyder, coaching  kurser og konsulentbistand til offentlige institutioner inden for Social- og Beskæftigelsesområdet - målrettet den socialfaglige indsats i sagsarbejdet.


Min yderst kompetente partner Udviklingskonsulent Mette Hyllested tilbyder facilitering af innovative processer, projektudikling og projektledelse. Læs mere om Mettes erfaringsbaggrund og kompetencer herunder

Mette Hyllested

Mette Hyllested er uddannet folkeskolelærer og har en bred vifte af efter- og videreuddannelser på sit CV - særligt inden for inno-vation og projektledelse.

Mette har mange års erfaring fra folkeskole, højskole og socialforvalt-ningsregi, hvor hun foruden at undervise har arbejdet med en lang række udviklingstiltag målrettet såvel skoleelever, voksne kursister, sociale klienter og medarbejdere i social- og handicapområdet og Jobcenter.

Mette har et skarpt blik for at spotte udviklingsmulighe-der i næsten alle tænkelige sammenhænge, og er rigtig god til at facilitere innova-tive processer. Hun sætter rammer, hvor ideer kan  udfolde sig, og hvor  tvivl og usikkerhed transformeres til konstruktive medspil. Og hun sikrer det nødvendige fokus på udviklingstiltage-nes forankring i organisatio-nen

Velfungerende snitflader


skaber betingelser for:


 • faglige indsatser på højt niveau
 • stærk borgerinddragelse
 • helhedsorienteret sagsbehandling og sammenhængende borgerforløb
 • øget medarbejdertrivsel
 • bedre økonomistyring

Vi understøtter


 • innovation og projektudvikling
 • optimering af arbejdsgange
 • tilrettelæggelse af snitflader
 • økonomistyring og kvalitet i sagsarbejdet
 • coaching og supervision
 • hjælp i komplekse enkeltsager
 • samarbejde med frivillige
 • skræddersyede løsinnger


Innovation og projektudvikling

I en kontekst hvor der stilles stigende krav til myndigheder og udførerenheder om at levere høj kvalitet i opgaveløsningen, og i et landskab hvor regler muligheder og betingelser samtidig ændrer sig med stigende hast, er det nødvendigt for organisationen og medarbejderne at have et vedvarende fokus på innovation, udviklingsmuligheder og potentialer.

Få inspiration  og hjælp af udviklingskonsulent Mette Hyllested til at udvikle og implementere bæredygtige løsninger.Samarbejde med frivillige

Frivillige inddrages i stigende omfang i opgaveløsningen inden for en lang række felter inden for social-, handicap- og beskæftigelsesområdet. Har I brug for hjælp til at få sat skub i inddragelsen af frivillige eller udvikle et allerede eksisterende samarbejde, så kan udviklingskonsulent Mette Hyllested hjælpe Jer. 


 

Økonomi og kvalitet i sagsarbejdet

Der er i dag et meget stort og berettiget fokus på omkostningsstyring inden for social- og beskæftigelsesområdet. For at kunne gennemføre en sådan styring skal der etableres en sammenhæng imellem målsætninger for et givet sagsområde og den konkrete bevillingspraksis. Det kan handle om at skabe sammenhæng imellem Jobcentrets bevillingspraksis i forhold til mentor og de overordnede målsætninger på området, eller det kan handle om arbejdsgangen i forhold til BPA (Borgerstyret Personlig Assistance). Jeg kan tilbyde sagsgennemgang på de sagsområder inden for voksenhandicap området og Jobcentrets sagsområder, hvor der ønskes etableret klare arbejdsgange og en bevillingspraksis, der flugter med de foreliggende rammer og målsætninger.Coaching - supervision - komplekse enkeltsager


Jeg etablerer supervisionsforløb for sagsbehandlere og andre med rådgivende funktioner. Jeg forestår - alt efter ønske - fortløbende supervisionen, eller etablerer udviklingsforløb, der tager sigte på at klæde medarbejderne på til at arbejde med kollegial sparring. Jeg medvirker efter nærmere aftale også i sagsarbejdet med særligt komplekse enkeltsager


Kontakt os for et uforpligtende tilbud.


Ring på 3026 9414 eller send os en mail

Med min baggrund som socialrådgiver og sammenlagt 36 års erfaring som medarbejder  og leder i Jobcenter, socialforvaltning, handicapafdeling, socialpsykiatri og statslig  konsulenttjeneste har jeg et indgående kendskab  til de mekanismer, der driver  "systemet" og ligeledes bred indsigt i social- og arbejds-markedslovgivning, ligesom jeg har stor erfaring i arbejdet med komplekse sagsforløb og sager, der er gået i hårdknude.

Mine praktiske erfaringer understøttes af fortløbende efteruddannelse - bl.a. Di-plomuddannelse i Socialt ar-bejde og Ledelse, samt en bred psykologisk- terapeutisk efteruddannelse.


Du kan læse mere om min baggrund og  mine referencer her  

Rekvirer kursus

i Komplekse Enkeltssager


Min  konsulentkollega Vibeke Larsen og jeg tilbyder   i sa-marbejde med COK kurser i håndtering af Komplekse Enkeltssager.


Kurset kan rekvireres af en gruppe medarbejdere, en af-deling eller en forvaltning i kommunen


Læs mere  her

Overgangen fra barn til voksen -rekvirer kursus


Udvikling og organisering af velfungerende arbejdsgange 


Målrettet ledere og chefer i Socialforvaltning og Jobcenter


Undervisere og facilitatorer: Søren Møller Petersen, Socialfaglig konsulent & John Møldrup konsulent ved COK


Yderligere oplysninger og tilmelding her

Styr på snitfladerne?


En af tidens store udfordringer for myndigheder og udførerenheder inden for social- og beskæftigelsesområdet er at etablere rammer og procedurer, der sikrer det nødvendige samarbejde om borgerne på tværs af flere enheder i borgersager, der er forankret i flere afdelinger, eller sager der er i proces med at skifte forankring. Det kan f.eks handle om at skabe relevant samspil imellem indsatsen i Jobcentret og den samtidige indsats i kommunens Voksenhandicapafdeling. Eller det kan handle om at koordinere og sikre helhedsorienteret sagsbehandling i overgangen fra barn til voksen, hvor der kan være rigtig mange aktører ind over.

Endelig kan det mere ”simpelt” handle om samarbejdet imellem to enheder - det kan være Voksenhandicapmyndigheden og Bostøtteenheden, eller det kan være Jobcentret og Mentorkorpset - kan understøttes med tydelige aftaler og forventningsafstemning i snitfladen. Hvornår kan der visiteres til hvilke ydelser? Hvem har kompetence til hvad? Hvem har hvilke pligter? etc, etc...


Uanset hvilket kompleksitetsniveau vi bevæger os på, så forudsætter et velfungerende samarbejde om borgeren - til glæde for såvel borger som myndighed - relevante organisatoriske rammer, klare og detaljerede aftaler om aktivitets- og ansvarsfordeling i snitfladerne, en villighed til at anerkende og samtænke de forskellige værdimæssige afsæt, der knytter sig til de forskellige lovområder og en fælles ejerskabsfølelse hos alle involverede aktører på tværs af afdelinger og medarbejder-ledelses niveuer.


Brug for sparring ?


Ring på 3026 9414 og hør nærmere, eller


send mig os en mail med dine spørgsmål og overvejelser.