Handicap voksne

Handicap - Voksne


Hjemmehjælp

Det vi i daglig tale kalder for hjemmehjælp omfatter en række støtteordninger, nemlig personlig hjælp og pleje, støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet samt madservice.

Hvis du har nedsat funktionsevne har du mulighed for at få tildelt hjemmehjælp til at løse de opgaver, du ikke selv kan. Når hjælpen udmåles tages der dels udgangspunkt i din funktionsnedsættelse, dels tages der hensyn til om du har en ægtefælle eller voksne hjemmeboende børn, der kan bidrage til opgaveløsningen.

Hvis du er fundet berettiget til støtte har du frit valg til at vælge hvem der skal give dig hjælpen. Du kan vælge den kommunale hjemmepleje, eller en privat leverandør af hjemmehjælp. Du kan også – hvis du kender én, der er interesseret - selv udpege den person, du ønsker ansat. Den pgl skal dog godkendes af kommunen.BPA – Borgerstyret Personlig Assistance

BPA er en forkortelse for Borgerstyret Personlig Assistance. Der er tale om komplekse lovbestemmelser målrettet dig, der har en betydelig og varig nedsat funktionsevne og dermed også et omfattende støttebehov. Ordningen giver dig mulighed for – med økonomisk støtte fra kommunen - selv at ansætte og lede de personer, der skal yde dig støtte i dagligdagen. Ordningen muliggør at du opnår størst mulig handlefrihed og fleksibilitet i tilrettelæggelsen af din dagligdag. Omfanget af- og indholdet i den ordning, du kan tilbydes afhænger af din funktionsnedsættelse og i visse tilfælde også af dine muligheder for at inddrage nærtstående i arbejdsgiverfunktionen.

Ordningen tilbydes først i det øjeblik, det er afklaret, at dit støttebehov ikke kan afhjælpes igennem lovgivningens øvrige støtteforanstaltninger.


Ledsagelse

Hvis du ikke kan færdes alene på grund af et betydeligt og varigt fysisk eller psykisk handicap har du mulighed for at få tildelt op til 15 timers ledsagelse om måneden. Hensigten er at gøre det muligt for dig at deltage i selvvalgte fritidsaktiviteter. Det er en betingelse for at opnå ledsagelse, at du kan tage imod hjælpen uden socialpædagogisk støtte, at du kan udtrykke dine ønsker, og at du er bevidst om indholdet i aktiviteten.


Bostøtte

Har du brug for socialpædagogisk støtte for at kunne fungere i dagligdagen har du mulighed for at få bevilget bostøtte. En bostøtte kan – alt efter dit behov – hjælpe dig med at få struktur på din dagligdag, overblik over din økonomi, hun kan hjælpe dig med at læse og forstå post fra det offentlige, deltage i møder sammen med dig – f.eks møder med Jobcentret eller Voksenhandicapafdelingen.

Bostøtte kan gives hvad enten du bor for dig selv eller bor i et botilbud.


Botilbud

Hvis du har en betydelig nedsat funktionsevne kan du være berettiget til et botilbud. Det er muligt at bevilge botilbud for såvel en tidsafgrænset periode som permanent. Det afhænger af, om du har et midlertidigt eller varigt støttebehov. Der findes et stort udvalg af botilbud. På botilbudsportalen kan du finde en oversigt med detaljerede beskrivelser af et meget stort udvalg af botilbud i Danmark. Botilbuddene er hver især målrettet voksne med forskellige typer af funktionsnedsættelse og støttebehov. Der er en fritvalgsordning på området. Dvs at du inden for visse rammer kan vælge det botilbud der passer bedst til dig.


Aflastning

Lovgivningen giver mulighed for at tilbyde aflastning til dig, der passer dit voksne barn, eller din ægtefælle med nedsat funktionsevne i eget hjem. Aflastning kan foregå i hjemmet eller på et aflastningssted – f.eks et botilbud.


Pasning af nærtstående – nedsat funktionsevne

Hvis du har tilknytning til arbejdsmarkedet og er du nærtstående til en person med betydelig nedsat funktionsevne, som du ønsker at passe, har du mulighed for at blive ansat i op til 6 måneder evt med mulighed for forlængelse i yderligere 3 måneder. Forudsætningen er at plejebehovet svarer til et fuldtidsarbejde, at alternativet til ansættelsen vil være døgnophold og at der er enighed imellem parterne om etablering af pasningsforholdet.Pasning af nærtstående - døende

Det er muligt at opnå plejevederlag, hvis du er pårørende til en døende, som du ønsker at tage dig af den sidste tid. Det er en betingelse at der foreligger dokumentation fra egen læge eller hospital, der fastslår at yderligere behandling anses for at være udsigtsløs og at den syges tilstand ikke nødvendiggør indlæggelse eller forbliven på sygehus, plejehjem el.lign. Det er selvfølgelig også en betingelse af din nærtstående er indforstået med etableringen af plejeforholdet.


Flytning uden samtykke

Der kan forekomme situationer, hvor det er nødvendigt at give en person, der ikke er i stand til selv at give informeret samtykke, tilbud om ophold i et særligt botilbud, herunder også plejebolig. I disse situationer skal der altid involveres en værge. Det kan udemærket være en nærtstående. Blot er det vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er tiltrækkeligt at kalde sig for værge. Der skal foreligge en formel værgemålsgodkendelse fra Statsforvaltningen. Når denne foreligger kan man påbegynde sagsbehandlingen hen imod en afgørelse om, hvorvidt der kan gennemføres en flytning.

I visse sager afgør statsforvaltningen, på baggrund af en indstilling fra kommunen, hvorvidt en flytning kan godkendes. I andre situationer kan kommunen med tilslutning fra værgen træffe afgørelse om flytning. Dette vil være tilfældet hvis det f.eks drejer sig om en ældre medborger, der som følge af erhvervet, fremadskridende mental svækkelse ikke selv er i stand til at give et informeret samtykke til flytningen. Foruden værgens godkendelse forudsættes det også, at den nødvendige hjælp ikke kan gives i den aktuelle bolig.


Mérudgifter til voksne

Det kan være forbundet med mérudgifter ved den daglige livsførelse at have en funktionsnedsættelse.  Hvis du således har mérudgifter, der er en direkte følge af din funktionsnedsættelse, vil du have mulighed for at få dækket disse udgifter. Det kan f.eks være ekstraudgifter til medicin, kost, havehjælp, ekstra vask. Det er en betingelse at dine skønnede mérudgifter er på mindst 6000 kr om året.


Det kan jeg hjælpe dig med


•Jeg kan hjælpe dig med at finde vej i reglerne

•give dig en vurdering af mulighederne i din sag

•Jeg kan deltage i møder sammen med dig

•sikre at du bliver hørt, bliver inddraget og taget alvorligt

•hjælpe med at skabe en god dialog med din sagsbehandler

•skabe fremdrift i din sag

•hjælpe dig med at klage over trufne afgørelser

•hjælpe, når du tynges af et langt og svært sagsforløb


Ring 3026 9414 for en gratis, uddybende og uforpligtende samtale. Eller send mig en mail med dine spørgsmål